صفحه اصلی > منوی پایین > راهنماهای آموزشی > صفحات وب راهنماها و مستندات  > راهنمای جستجوی نرم افزار پارس آذرخش  

مقدمه:

رشته کتابداري به دلیل سر و کار داشتن با اطلاعات فراوان و افزایش روز افزون اطلاعات، همواره نیازمند استفاده از کامپیوتر و

نرم افزارهاي مربوط به آن است. این نرم افزارها می توانند عملیات ذخیره،بازیابی، جستجو، ویرایش و ... برروي اطلاعات کتابها

و مدارك موجود در کتابخانه را براحتی انجام دهند . با وجود سیستمهاي کامپیوتري در کتابخانه ها است که می توان صحبت

از کتابخانه الکترونیکی، مجازي،و کتب الکترونیکی و ... کرد.

در واقع نرم افزار کتابخانه اي، نرم افزاري است که براي ذخیره و بازیابی اطلاعات مدارك موجود و انجام امور مربوط به

کتابداري ، از جمله جستجوي اطلاعات، میز امانت، تولید انواع گزارشات تخصصی مانند کارت مادر، کارتهاي موضوعی، کارت

عنوان، و دیگر شناسه ها، برچسب عطف و ... ایجاد شده است.

بنابراین با استفاده از این نرم افزار اولا " دسترسی به اطلاعات با سرعت بیشتري انجام می پذیرد، ثانیا " بسیاري از امور

کتابخانه با دقت و کارایی بیشتر و هزینه کمتر انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است کتابخانه دانشکده پیراپزشکی نیز مجهز به این نرم افزار می باشد.هم اکنون بیش از 90 درصد منابع موجود

در این کتابخانه قابل جستجو از طریق کامپیوتر در این نرم افزار میباشند. یکی از خدمات ویژه این نرم افزار این است که

کاربر در هر نقطه می تواند از طریق محیط وب به منابع این کتابخانه دسترسی داشته باشد و منبع مورد نظر خود را نیز رزرو

کند.

در نرم افزاري که مشاهده می کنید تمام کتب فارسی و لاتین و پایان نامه ها و سمینارهاي دانشجویی موجود در کتابخانه

قابل جستجو می باشند . شما می توانید با انتخاب گزینه مورد نظر خود بعنوان مثال در کتب فارسی مدرك مورد نظر خود را

جستجو کنید.

* در اینجا یک نکته قابل ذکر می باشد چنانچه بخواهید در سمینارها و پایان نامه ها جستجو کنید . ابتدا باید رشته سمینار

خود را مشخص کنید بعنوان مثال در قسمت عنوان براي رشته علوم آزمایشگاهی عبارت ( علوم – عنوان مورد نظر ) و مدارك

پزشکی ( مدارك – عنوان مورد نظر) و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( مدیریت – عنوان مورد نظر )را تایپ کنید .

چنانچه عنوان آن سمینار را نیز نمی دانید و اگر به عنوان مثال در سمینارهاي مدارك جستجو می کنید کافی است عبارت (

مدارك - ) را تایپ کنید کلیه سمینارهاي این رشته را براي شما نشان خواهد داد.

روشهاي جستجو منابع :

براي جستجوي منابع در نوار منو نشان گر ماوس را بر روي گزینه (( جستجو )) قرار داده کلیک می کنید فهرستی به شما

نشان داده می شود که شش (6 (گزینه دارد (( بانک واژگان )) ، ((جستجو پیشرفته فارسی 1 ((و ((جستجو پیشرفته لاتین

1 ((و ((جستجو پیشرفته فارسی 2 )) ((جستجو پیشرفته لاتین 2((

بانک واژگان :

با کلیک کردن بر روي این گزینه پنجره اي باز می شود به شکل زیر که با انتخاب کردن نوع فیلد خود در چهار قسمت کلمات

، پدید آورندگان ، موضوعات و عناوین می توانید بدنبال مدرك خود بگردید.

جستجو پیشرفته فارسی :

حیطه جستجوي شما در این قسمت بیشتر می باشد چنانچه اطلاعات نشر را داشته باشند یا نام نویسنده اگر شخص است در

قسمت پدید آورنده (شخص) اگر یک سازمان آنراتهیه کرده در قسمت پدید آورنده ( تنالگان) وارد می کنید چنانچه عنوان

یک کتاب را داشته باشید یا تنها در یک موضوع خاص بدنبال منبع می گردید با وارد کردن موضوع خود در قسمت موضوعات

کلید واژه ایی و سرعنوانی می توانید به آنچه خواسته اید دسترسی پیدا کنید .

* یک نکته قابل ذکر است قبل از جستجو نوع مدرك خود را مشخص کنید ( کتاب فارسی ، کتاب لاتین و ... )

جستجو پیشرفته لاتین نیز تمام اطلاعات جستجوي پیشرفته فارسی را دارد و تنها در کتب لاتین جستجو می کند.

جستجوي پیشرفته فارسی 2:

در این قسمت شما با پنجره متفاوتی مواجه می شود در گزینه اي که با عنوان تعیین فیلد است ابتدا مورد جستجو خود را

انتخاب کنید ( پدید آور یا عنوان و موضوع و ... ) سپس نوع مدارك خود را نیز انتخاب می کنید و کلید جستجو را کیلک می

کنید . موجودي کتابخانه را در آن زمینه مورد نظرتان مشاهده خواهید کرد.

* شایان ذکر می باشد پس از اینکه تعداد جستجویتان مشخص شد در قسمت (( لیست نتیجه جستجو )) تمام اطلاعات منبع

مورد نظر شما وجود دارد براي دسترسی به آن منبع در مخزن کتاب خانه باید شماره راهنما و عنوان و نام نویسنده را بر

روي یک کاغذ یادداشت کنید سپس به قفسه کتابها مراجعه کرده از روي شماره را هنما آن که بر روي عطف کتابها بر چسب

شده است به آن دسترسی پیدا کنید

* نکته قابل ذکر این می باشد که تمام شماره ها ي راهنما کتب در قفسه (شماره رده) بر حسب الفبایی مرتب شده اند.