صفحه اصلی > منوی بالا > معرفی بخشها > ریاست کتابخانه 

 

 

مسئول کتابخانه مرکزی

 

  افسانه کاظمی 

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد  علم اطلاعات و دانش شناسی